Pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama NN br. 25/13,85/15 (dalje u tekstu: Zakon) uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Pravo na pristup informacijama sukladno Zakonu obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Ponovna uporaba informacije znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Na temelju članka 13. Zakona određena je službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.


Službenica za informiranje: Sara Jelačić
tel.: 01/ 3780 822
faks: 01/ 3780 842
e - mail: sjelacic@aalan.hr


Zamjenica službenice za informiranje: Margareta Ćorić
tel.: 01/ 3780 826
faks: 01/ 3780 842
e-mail: mcoric@aalan.hr

Zahtjev za pravo na pristup informacijama /  Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije /  Zahtjev za ponovnu uporabu informacije podnosi se Agenciji ALAN d.o.o. na predviđenom obrascu i to na jedan od sljedećih načina:

  1. Usmeno telefonom na broj 01/ 3780 822
  2. Pismeno:
    • dostavom na adresu Agencija ALAN d.o.o., Grškovićeva 15, 10 000 Zagreb

    • faksom na broj 01/ 3780 842

    • mailom na adresu sjelacic@aalan.hr
PREUZIMANJE OBRAZACA:

Temeljem članka 19. Zakona Agencija ALAN d.o.o. ima pravo tražiti od korisnika prava na informaciju naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, a sukladno važećim Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije koje donosi Povjerenica za informiranje.

MJERODAVNI PROPISI: